T’acompanyem en el teu camí

 • Incapacitat Temporal
 • Incapacitat permanent
 • Jubilació
 • Viduitat
 • Maternitat/Paternitat
 • Atur
 • Impost sobre la Renda de les Persones físiques
 • Impost de Successions
 • Impost de Donacions
 • Impost sobre transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats
 • Impost Plusvàlua Municipal
 • Altres
 • Matrimonial ( separació, divorci, nul·litat)
 • Extincions parelles de fet
 • Guarda compartida.
 • Reclamacions de pensions (aliments, cònjuges i parelles).
 • Modificacions d´efectes de sentència (guarda fills, aliments, pensió
 • compensatòria).
 • Herències
 • Incapacitacions Judicials i tuteles.
 • Assessorament en Testaments i Testaments Vitals
 • Indemnitzacions per danys i prejudicis
 • Nacionalitat
 • Autoritzacions de residència i treball.
 • Reagrupacions familiars
 • Modificacions de situacions
 • Regularitzacions per arrelament.
 • Recursos administratius en cas de denegació.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Contractes de lloguer, increments de renda, etc.
 • Divisió horitzontal de la finca, servidumbre, etc.
 • Reclamació d’indemnització per incompliment de contracte o extracontractual.
 • Comunitats de propietaris.
 • Inscripcions al Registre de la Propietat i modificacions ( Primera inscripció, obra nova, compravenda, segregació, agrupació, … )
 • Cancel·lacions (d’embargaments, de condició resolutòria,… )
 • Reclamació patrimonial a l’administració (Indemnització per danys i prejudicis).
 • Descoberts de quotes a la Seguretat Social, actes d’infracció de la Inspecció de Treball.
 • Funcionaris, oposicions.