REGISTRE DE LA COMPTABILITAT I ELABORACIÓ DE COMPTES ANUALS

COMPTABILITAT

Registre de tots els fets comptables sota les bases d’un profund coneixement de l’actual Pla General de Comptabilitat i respecte als principis de comptabilitat amb l’objectiu de que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel de la situació econòmica i patrimonial de l’organització.

Mensualment o trimestralment ens pots fer arribar tota la documentació (extractes bancaris, factures emeses, factures rebudes, tiquets, liquidacions de targetes de crèdit) de la forma que et sigui més còmode:

  • Per mail
  • Penjat al drive
  • Ho passem a recollir
  • Ens ho porteu a les oficines.
  • Ens desplacem a treballar a les vostres oficines.

Vosaltres trieu la forma que més us convingui.

Nosaltres posem al dia la comptabilitat utilitzant un dels millors programes per a assessories del mercat que ens permet portar el millor control i oferir els millors informes que necessiteu sobre l’evolució econòmica de la vostra empresa.

A partir de la informació que ens doneu organitzem també les amortitzacions, provisions, control i regularització d’existències, ajustos per periodificacions i altres. Amb tot això planifiquem el tancament comptable dels exercicis econòmics sempre al dia de les novetats incorporades en l’any en qüestió.

LEGALITZACIÓ DE LLIBRES OFICIALS

Després del tancament de l’exercici i abans que finalitzi el termini establert per Llei, legalitzem els llibres obligatoris i els presentem al registre mercantil.

DIPOSIT DE COMPTES ANUALS

Anualment, després del tancament de l’exercici preparem els comptes anuals per a la seva aprovació. Posteriorment procedim a preparar la documentació per a fer el dipòsit dels esmentats comptes en el Registre Mercantil.

FISCALITAT

Oferim una planificació fiscal individualitzada segons la forma jurídica i tipus de negoci.

Confeccionem i presentem tot tipus de declaracions:

  • Impost sobre Societats
  • Declaracions trimestrals i mensuals: IVA, IRPF (models 303, 111, 115, 130, 216, etc)
  • Declaracions informatives anuals (models 190, 390, 180, 296, 347, 349, etc)
  • Altres

Ens encarreguem de la teva gestió tributaria: Recepció i seguiment de les notificacions electròniques, resposta a requeriments,   modificacions censals  i obtenció de certificats.

T’assessorem i et representem davant de l’Administració tributària en cas d’inspecció fiscal.

Elaborem reclamacions economico-administratives contra els actes de liquidació tributaris i recursos al contenciós administratiu.